องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ขอผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี 2560 ภายในวันเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาษีป้าย กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ ณ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

10 ก.พ. 61 293