องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 1  

20 ธ.ค. 65 165