องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบชนิดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

20 ก.ย. 65 190