องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ-ส้วม ชาย-หญิง และที่แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา    

24 มี.ค. 65 111