องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

11 พ.ค. 64 203