alt=

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ บัดนี้ ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลังได้จัดทำรายงานสรุปผลรายจ่ายกับแผนการใช้จ่ายเงินฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 11