alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 26 เม.ย. 62 อ่าน 43