alt=

รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต. หนองบัวศาลา ไตรมาสที่ 2(มกราคม 2562-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 230