alt=

รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก อบต. หนองบัวศาลา ได้มีการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณในไตรมาสที่ 4 จึงต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 185