alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านทวีทอง หมู่ที่ ๘

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านทวีทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 24 พ.ค. 61 อ่าน 144