alt=

ประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครูปราณี - บ้านนางทุรัง หมู่ที่ ๓

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครูปราณี - บ้านนางทุรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 24 พ.ค. 61 อ่าน 142