alt=

รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1   
สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปี 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ การตรวจเงินของ อปทฯ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อบต.หนองบัวศาลา ได้สรุปเปรียบเทียบงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินกับยอดเบิกจ่ายจริง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 134
ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 137
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต. หนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 142
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 134