alt=

รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1   
ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลรายจ่ายตามงบประมาณกับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ บัดนี้ ได้สิ้นสุดรอบระยะเวลาการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลังได้จัดทำรายงานสรุปผลรายจ่ายกับแผนการใช้จ่ายเงินฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 11
รายงานผลการดำเนินงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 11 ระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 14
สรุปเปรียบเทียบงบประมาณ - แผนการใช้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปี 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ การตรวจเงินของ อปทฯ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อบต.หนองบัวศาลา ได้สรุปเปรียบเทียบงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินกับยอดเบิกจ่ายจริง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 178
ประกาศ เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 176
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต. หนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 179
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 171