alt=

รายงานการเงิน-การคลัง
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กองคองลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 17
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
กองคองลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 7
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
กองคองลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 13
ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน ฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 11
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ฯจึงประกาศใช้จ่ายเงินรวมฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 19
ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561
ประกาศ อบต.หนองบัวศาลา เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 27
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต. หนองบัวศาลา ไตรมาสที่ 2(มกราคม 2562-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 229