alt=

รายงานการเงิน-การคลัง
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต. หนองบัวศาลา ไตรมาสที่ 2(มกราคม 2562-มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 120
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 119
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ฝ่ายการเงิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 162
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ อบต.หนองบัวศาลา
ประกาศ อบต. หนองบัวศาลา ได้จัดทำสรุปรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 128
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก อบต. หนองบัวศาลา ได้มีการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณในไตรมาสที่ 4 จึงต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 139
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประ่จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อบต. หนองบัวศาลา ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมของ อบต. หนองบัวศาลา ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 79
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อ่าน 205