alt=
ข้อมูลประชากร
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านประชากรชายประชากรหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
หนองตะคลอง  นายบรรลือศักดิ์  แก้วสุรินทร์ 499 545 1,044 519
2 หนองตะลุมปุ๊ก  นายประสาร  หลงทะเล 805 884 1,689 1,210
3 หนองปลิง  นายสด  เคนสารภักตร์ 642 722 1,364 1,443
4 หนองบัวศาลา  นายรังสรรค์  อินทรา  1,196 1,228 2,424 957
5 อ่างหนองแหน  นายสมศักดิ์  นิตย์ผักแว่น 604 680 1,284 624
6 หนองโสมง

 นายพิสิทธิ์  เนื่องกระโทก

560 560 1,120 369
7 ใหม่หนองแหน  น.ส.วิมภ์วิพา  น้อยทะเล  549 581 1,130 332
8 หนองตาคง  นายเชื่อง  ศูนย์สำโรง  3,199 3,465 6,664 4,332
9 หนองปลิงใหม่  นายจำลอง  มหิงษาเดช  329 309 638 516
10 หนองตะลุมปุ๊กใหม่  นายปรีชา  แซ่เล้า  1,435 1,665 3,100 1,365
 รวม    9,818 10,639 20,457 11,667

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา, มีนาคม พ.ศ. 2557