องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาดำเนินการ - ทำความสะอาด ตัดหญ้า กวาดถนน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะคลอง ตามแผ..>>>

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ..>>>

     วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาดำเนินการจับสลาก การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 “หนอ..>>>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 29 พ.ย. 65 5
 2. การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่บ้านธนาภา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1111 หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 29 พ.ย. 65 5
 3. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้า พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 พ.ย. 65 11
 4. การเปิดเผยราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อรถกระเช้า พร้อมกระเช้าซ่อมไฟเบอร์กลาส ชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 พ.ย. 65 12
 5. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 พ.ย. 65 10
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านทรัพย์ศิริ-หมู่บ้านเจเจ (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 25 พ.ย. 65 7
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 พ.ย. 65 16
 3. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ต.ค. 65 33
 4. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ต.ค. 65 38
 5. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายน้อย-เขตอีสานเขียว หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ต.ค. 65 37
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการเสาแข่งขันเซปักตะกร้อพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง จำนวน ๔ จุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดซอยศรีมาลัย เชื่อมต่อทางหลวงขนบท นม.๑๑๑๑ ม.๒ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  ซื้อครุภัณฑ์กีฬา รายการเสาแข่งขันเซปักตะกร้อพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านธนาภา-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๑๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 3

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 10 พ.ย. 65 19
 2. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ต.ค. 65 38
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ก.ย. 65 50
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ส.ค. 65 59
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ก.ค. 65 70
 6. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 14 มิ.ย. 65 66
รายงานแสดงฐานะการเงิน
 1. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565- ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 11
 2. ประกาศ เรื่อง สรุปผลรายจ่ายจริงกับแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 10
 3. ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 พ.ย. 65 10
 4. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ต.ค. 65 27
 5. ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ต.ค. 65 28
 6. ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 25 ก.ค. 65 57
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศอำเเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 25 ส.ค. 65 60
 2.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 8 ส.ค. 65 44
 3.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ค. 65 43
 4.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ก.ค. 65 43
 5.
ประกาศอำเเภอเมืองนครราชสีมา เรื่อง เรียกเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 29 มิ.ย. 65 50
ประกาศคำสั่ง
 1. ประกาศ องค์การบริหารว่สนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เพิ่มเติม)ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 ธ.ค. 65 3
 2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 พ.ย. 65 8
 3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 3 พ.ย. 65 21
 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม2565 1 พ.ย. 65 19
 5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 1 พ.ย. 65 15
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.154.240
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 158 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9794 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 53953 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์