องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

“บริการสาธารณะครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการกีฬา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน สู่สังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นายจำเริญ  เปล้ากระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัวศาลา

โทร. 081-9662371

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

 

นางสาวสุกัญญา   ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

โทร 080 386 2711

 


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมา..>>>

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.สั่งการให้ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหา..>>>

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลานำโดยนายจำเริญ เปล้ากระโทก นายก อบต.มอบหมายให้พ.จ.ต.สมนึก ชื่นอิสรา รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอ..>>>

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศ ร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังวัดบ้านหนองตาคง - บ้านนางดอกไม้ สุดทะเล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 ธ.ค. 66 11
 2. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังวัดบ้านหนองตาคง - บ้านนางดอกไม้ สุดทะเล หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 ธ.ค. 66 12
 3. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา - สามแยกวัดบ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 7 ธ.ค. 66 12
 4. ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแสง กลิ้งทะเล - สระน้ำหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 ธ.ค. 66 16
 5. การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแสง กลิ้งทะเล - สระน้ำนหนองตาคง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 ธ.ค. 66 13
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 6 ธ.ค. 66 12
 2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายใย - ทางหลวงแผ่นดิน 290 (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่หนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 27 พ.ย. 66 28
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักแม่ชี หมู่ที่ 10 บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 24 พ.ย. 66 31
 4. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกื้อกูล-บ้านดิน (ช่วงที่ 1 ) หมู่ที่ 5 บ้านอ่างหนองแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 พ.ย. 66 28
 5. ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 พ.ย. 66 29
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  [ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาฯ] ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการน้ำยาพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 11
  2.  [ประกาศเชิญชวน] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา-สามแยกวัดบ้านหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 18
  3.  [ร่างเอกสารประกวดราคาฯ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังวัดบ้านหนองตาคง-บ้านนางดอกไม้ สุดทะเล หมู่ที ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 10
  4.  [ประกาศราคากลาง วิธี e-bidding] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวันชัย โหมกศาลา-สามแยกวัดบ้านหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 8
  5.  [ร่างเอกสารประกวดราคาฯ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแสง กลิ้งทะเล-สระน้ำหนองตาคง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตาคง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 9

รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน
 1. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 9 พ.ย. 66 47
 2. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 ต.ค. 66 58
 3. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 15 ก.ย. 66 92
 4. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ส.ค. 66 120
 5. ประชาสัมพันธ์ รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 17 ก.ค. 66 132
 6. ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 13 มิ.ย. 66 167
กิจการสภา/รายงานการประชุมสภา
 1. ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 18 ต.ค. 66 51
 2.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 28 ก.ย. 66 76
 3.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 11 ก.ย. 66 90
 4.
ประกาศเรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ส.ค. 66 106
 5.
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 22 ส.ค. 66 96
ประกาศคำสั่ง
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 4 ธ.ค. 66 12
 2.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 20 พ.ย. 66 28
 3.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำตุลาคม 2566 ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 2 พ.ย. 66 46
 4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 19 ต.ค. 66 60
 5.
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา 16 ต.ค. 66 47
รวมลิงค์
กระดาน ถาม-ตอบ
สมัครเลยวันนี้ แล้วพบกับการผจญภัยและความสนุกเสียงเปล่าที่คุณไม่ควรพลาด!  สล็อต noname 888 โดย 22 21 พ.ย. 66 0 56
สมัครเลยวันนี้เพื่อพบกับการผจญภัยและความสนุกที่ไม่ควรพลาด!   [url]ซุปเปอร์สล็อต[/url] โดย 22 21 พ.ย. 66 0 23
ร่วมสร้างประสบการณ์ที่ท่านจะไม่ลืมและรับรองความสนุกจนท่านไม่อยากหยุดเล่น! ซุปเปอร์สล็อต [url][/url] โดย โทยะ 20 พ.ย. 66 0 25
เปิดประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ใหม่หรือพัฒนาทักษะของคุณในเกมที่เรามีให้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเล่นเกมมือให... โดย โทยะ 20 พ.ย. 66 0 28
อย่ารอช้า! เริ่มสนุกสนานกับเราวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกและความตื่นเต้นในโลกเกมออนไลน์ของเรา!... โดย โทยะ 15 พ.ย. 66 0 30
สล็อตแตกง่าย โดย สล็อตแตกง่าย 27 ต.ค. 66 0 73
อยากทราบว่ามีรางวัลที่ได้รับจาก อปท. บ้างไหมคะ โดย กัญญาณัฐ 6 ก.พ. 66 1 313
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.48.243
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 722 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 26751 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 82229 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  

$organ
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

เว็บลิงค์